top of page

Traducta posebnu pozornost pridaje analizi i internoj evaluaciji pismenih prijevoda, nakon obavljene lekture i korekture, kako bi se osigurala i održavala visoka razina njihove kvalitete.​ Usluge analize i evaluacije pismenih prijevoda sa i na francuski jezik Traducta nudi i drugim poslovnim subjektima.

 

U analizi i evaluaciji pismenih prijevoda koristi se kombinirana kvalitativno-kvantitativna metoda kako bi se postigli što objektivniji rezultati.

 

Kvalitativna višerazinska analiza temelji se na primjeni suvremenih lingvističkih spoznaja u oblasti traduktologije, a kvantitativna analiza na upotrebi posebno prilagođenih računalnih programa koji omogućuju visok stupanj objektivnosti evaluacije. 

 

Korištena metoda već je uspješno primijenjena u okviru testiranja za prevoditelje sa i na francuski jezik  za potrebe prevoditeljskih agencija i predstavljena na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova.

 

Analiza i evaluacija prijevoda

bottom of page