top of page
Jeste li znali

Ruski jezik (rus. Ру́сский язы́к) je po broju govornika najveći slavenski jezik. Spada u podskupinu istočnoslavenskih jezika, zajedno s ukrajinskim, bjeloruskim i rusinskim jezikom.

Ruski je jezik međunarodne komunikacije. To je prvi ili drugi materinji jezik žitelja Rusije i bivših republika SSSR-a, kojih ima oko 250 milijuna.

Ruski je uz engleski, arapski, španjolski, kineski i francuski jedan od šest službenih jezika UN-a.

hrvatski jezik.png
Знаете ли вы

Хорватский - славянский язык, который относится к подгруппе южнославянских языков (вместе со словенским, сербским, боснийским, черногорским, македонским и болгарским языками).

Хорватский язык является официальным языком Республики Хорватии и одним из трех официальных языков Боснии и Герцеговины; также он является одним из 24-х официальных языков Европейского Союза.

Хорватский язык является единственным южнославянским языком с тремя диалектами - кайкавским, чакавским и штокавским.

Башчанская плита (Звонимирова плита, Королевская плита), один из старейших сохранившихся памятников ранней хорватской письменности, относится к 11 веку. Каждое исследование истории хорватского языка и хорватской литературы начинается с ее текста, в котором (в его третьей строке) впервые упоминается прилагательное «хорватский» в фразе «Звонимир, король хорватский» (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky) на хорватском языке (хорватским изводом церковнославянского языка)

Переводы с русского на хорватский и с хорватского на русский язык

Traducta, предприятие, занимающееся переводами и интеллектуальными услугами, предоставляет услуги профессионального перевода для различных типов текстов с русского на хорватский и с хорватского на русский язык. Наша команда переводчиков в этих языковых парах переводит юридическую, техническую и медицинскую документацию и другие виды письменных, аудио, видео и онлайн-материалов.

У нас Вы можете получить полное переводческое обслуживание: перевод текстов различных типов с русского на хорватский и с хорватского на русский язык, юридическую, научную и техническую редактуру, вычитку и печатную корректуру переведенных материалов.

 

Мы сотрудничаем с высокообразованными специалистами, профессиональными переводчиками, носителями целевых языков и экспертами в соответствующих областях, чтобы предоставить Вам высококачественные услуги.

Главная переводчица в языковой паре хорватско-русский является носителем русского языка с университетским образованием и многолетним опытом письменного и устного перевода.

Главная переводчица в языковой паре русский-хорватский является магистром русского языка и литературы, а также носителем хорватского языка с многолетним опытом письменного и устного перевода.

Prijevodi s ruskog na hrvatski i s hrvatskog na ruski jezik

Traducta pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s ruskog na hrvatski i s hrvatskog na ruski jezik. Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s ruskog na hrvatski i s hrvatskog na ruski jezik, jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku reviziju, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

 

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Glavna prevoditeljica za jezičnu kombinaciju ruski-hrvatski magistra je ruskog jezika i književnosti i izvorna govornica hrvatskog jezika, s višegodišnjim iskustvom u pismenom i usmenom prevođenju.

Glavna prevoditeljica za jezičnu kombinaciju hrvatski-ruski izvorna je govornica ruskog jezika sa sveučilišnom naobrazbom i višegodišnjim iskustvom u pismenom i usmenom prevođenju.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

 

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

 

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

 

 

bottom of page