top of page
Jeste li znali

Albanski jezik je indoeuropski jezik koji nema utvrđenih bližih srodnika i sam za sebe, poput armenskoga ili grčkoga, tvori posebnu granu unutar indoeuropske porodice.

​​

Albanskim jezikom danas govori više od 6 milijuna ljudi, od toga oko 3 milijuna u Republici Albaniji, gdje je govorni i službeni jezik, blizu 2 milijuna na Kosovu (gdje je službeni jezik uz srpski i govorni jezik većine stanovništva), od 380 000 do 450 000 ljudi u Makedoniji (osobito u sjeverozapadnom dijelu), gdje je službeni, uz makedonski.

 

Svemu tomu treba dodati mnogobrojno albansko iseljeništvo, osobito u SAD-u i zemljama EU-a.

Manje skupine govornika albanskoga jezika žive u Bugarskoj, Turskoj, Ukrajini, a u Hrvatskoj osim 12 000 novijih albanskih doseljenika s Kosova, u Zadru (Arbanasi) između 2000 i 3000 ljudi (koji se najčešće izjašnjavaju kao Hrvati) još se služi albanskim govorom što su ga sa sobom donijeli prebjezi u XVIII. st.

Izvor: Hrvatska enciklopedija (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)

 

hrvatski jezik.png
A e dinit

Kroatishtja është një gjuhë sllave, e cila i përket nëngrupit të gjuhëve sllave të jugut.

 

Kroatishtja është gjuha zyrtare e Republikës së Kroacisë dhe një nga tre gjuhët zyrtare të Bosnjës dhe Hercegovinës; është gjithashtu një nga 24 gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian.

 

Kroatishtja është e vetmja gjuhë sllave jugore me tre dialekte - kajkaviane, çakaviane dhe stokaviane.

 

Pllaka Bašćanska (Pllaka e Zvonimirit, Pllaka mbretërore), një nga monumentet më të vjetra të ruajtjes së shkrim-leximit të hershëm kroat, daton në shekullin e 11-të. Çdo studim i historisë së gjuhës kroate dhe letërsisë kroate fillon me tekstin e tij në të cilin (për herë të parë në gjuhën kroate-sllave) përmendet emri kombëtar kroat në sintagmën "Zvonimiri, mbreti kroatve" (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky)

Shërbime përkthimi profesional nga shqipja në kroatisht dhe anasjelltas

 

Traducta, zyra e përkthimit dhe shërbimeve intelektuale ofrojnë shërbime profesionale përkthimi për lloje të ndryshme tekstesh nga shqipja në kroatisht dhe gjuhët e tjera sllave (dhe anasjelltas). Ekipi ynë i përkthyesve përkthen dokumentacione ligjore, teknike dhe mjekësore dhe llojet e tjera të materialeve të shkruara, audio, video dhe në internet.

 

Tek ne mund t`ju ofrohet një shërbim i plotë përkthimi: përkthimi i llojeve të ndryshme të teksteve nga gjuha shqipe në kroatisht dhe gjuhët e tjera sllave (dhe anasjelltas), redaktimi gjuhësor, ligjor, shkencor dhe teknik, korrektimi dhe korrigjimi i materialeve të përkthyera.

 

Ne bashkëpunojmë me profesionistë me arsim të lartë, përkthyes profesional me të paktën 5 vite eksperiencë të dokumentuar përkthimi, folës të gjuhëve amtare dhe ekspertë në fusha të rëndësishme për t'ju ofruar shërbime me cilësi të lartë.

Fushëveprimi: juridike, patenta, pronësi intelektuale, letërsi, art, kulturë, teologji, antropologji, etnologji, gjuhësi, media, informatikë, gazetari, marketing, turizëm, hoteleri, gastronomia, enologji, agronomi, ekonomi, financë, sigurimi, bankar, arkitekturë , ndërtimi, inxhinieri mekanike, trafiku dhe komunikimi, farmaci, kimi, mjekësi.

Anëtarët e ekipit tonë të përkthimit gjuhësor për kombinimet gjuhësore që ofrojmë janë folës amtare të gjuhëve të synuar ose folës amtare të gjuhës së mëyuar, të cilët kanë një gjuhë të synuar në nivelin e gjuhës amtare dhe kanë nivelin MA (ose shkallë të barabartë me Ligjin mbi Emrimet Akademike dhe Profesionale, neni 14, paragrafi 3, Gazeta zyrtare nr. 107 /07) prej përkthimit ose ndo një disiplinë tjetër (sllavistika, kroatistika, juridike, ekonomi, gazetari, shkenca teknike, bioteknologjia, biologjia, kimia, historia e artit, filozofia, teologjia, muzikologji etj.). Për më tepër, për secilin kombinim gjuhësor që kemi në ofertë kemi siguruar disa përkthyes / redaktues / korrektues me përvojë, të cilët kanë më shumë se dhjetë vjet përvojë të dokumentuar në përkthim.

Ekipi i përzgjedhur i përkthimit mund të sigurojë cilësinë e të gjitha fazave të procesit të përkthimit - përkthimin dhe kontrollin (checking), rishikimin gjuhësor dhe profesional, ose një rishikim paralel të tekstit origjinal dhe të synuar për të zbuluar ndonjë lëshim në përkthim, rishikimi (review) dhe korrigjimi (proofreading) për të zbuluar gabimet stilistike, gramatikore dhe drejtshkrimore e mundshme dhe gabimet në shtypjen tek teksti i synuar.

Drejtori i Projekteve të Përkthimit, i cili është gjithashtu përgjegjës për cilësinë e përkthimit të dorëzuar, është një përkthyese profesionale me një doktoraturë në Gjuhësi të fituar në Universitetin e Gjenevës dhe ka shumë vite përvojë me përkthime në organizatat ndërkombëtare dhe agjencitë e përkthimit në vend dhe të huaja.

Ajo është përgjegjëse për fazat e ndryshme të zbatimit të projektit, nga përzgjedhja e një ekipi për relizimin e tij deri tek përditësimi i fjalorëve të brëndshëm, përmes mbikqyrjes të procesit së përkthimit dhe kontrollit të cilësisë së përkthimit para dorëzimit.

Të gjitha përkthimet tona janë prodhuar ekskluzivisht nga përkthimi profesional njerëzor ose përkthimi njerëzor me ndihmën mekanike (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne nuk përdorim mjete falas të përkthimit mekanik si Google Translators.

 

Deklarata e Privatësisë - Mbrojtja e privatësisë suaj dhe të dhënat tuaja personale janë shumë të rëndësishëme për ne dhe ne garantojmë respektimin e Aktit Rregullativ të Mbrojtjes së të Dhënave Universale të BE-së (GDPR) dhe çdo dispozite ligjore shtesë kur ofrohet shërbimi. Mësoni më shumë >>>

 

Profesionalne usluge prevođenja s albanskog na hrvatski jezik i vice versa

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s albanskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s albanskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

 

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (slavistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

 

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

 

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

 

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

 

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

 

bottom of page