top of page
hrvatski jezik.png
Знаехте ли, че?
 

Хърватският език е славянски език, принадлежащ към групата на южнославянските езици.

 

Хърватският език е официалният език на Република Хърватска и един от трите официални езика в Босна и Херцеговина.

 

Хърватският език е един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

 

Хърватският език е единственият южославянски език с три официални диалекта: кайкавско наречие, чакавско наречие и щокавско наречие.

 

Башчанската плоча (наричана още Плочата на Звонимир или Кралската плоча) е един от най-старите запазени паметници на старохърватската писменост и датира от XI век. Всяко изследване на историята на хърватския език или литература започва с тази плоча, която в своя трети ред споменава за първи път на старославянски хърватски език думата „хървати“ като името на нацията -  „Звонимир, крал на хърватите“ (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky).

Jeste li znali
 

Bugarski jezik spada u jezike slavenske skupine indoeuropskih jezika. Pripada podskupini južnoslavenskih jezika.

 

Bugarski jezik ima oko 9 milijuna izvornih govornika. Njim govori najveći dio stanovnika Bugarske i manje skupine u Grčkoj, Rumunjskoj, Turskoj, Ukrajini, Srbiji i SAD.

Bugarski je jedan od 24 službena jezika Europske Unije.

Професионални преводачески услуги от български на хърватски език или от хърватски на български език

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge предоставя професионални, двупосочни преводачески услуги на различни нива от/на български и хърватски език и други южнославянски езици. Нашият екип от преводачи работи с правни, технически и медицински документи, заедно с други видове писмени, аудио, видео и онлайн материали.

 

Ние предлагаме цялостни преводаески услуги, независимо дали са от български на хърватски език или на други южнославянски езици (както и в обратна посока), лингвистична, правна, научна и техническа редакция, редактиране на копия и корекция.

 

Работим с топ експерти, професионални преводачи с поне пет години акредитиран опит, които са естествени носители на езика и експерти в различни области, за да гарантираме високото качество на нашите услуги.

 

Нашите сфери на работа включват право, патенти, интелектуална собственост, литература, изкуства, култура, теология, антропология, етнология, лингвистика, медии, IT, журналистика, маркетинг, туризъм, катъринг, храни и напитки, винарство, агрономство, икономика, финанси, застраховане, банкиране, архитектура, строителство, инженеринг, транспорт и комуникации, фармация, химия и медицина.

 

Нашият екип от преводачи за езиковите комбинации, които предлагаме, са носители на целевия език или на изходящия език и разполагат с перфектно ниво на владеене на целевия език и магистърска квалификация (или еквивалентна, според Закона за академичните титли, експертните титли и академичните степени, чл. 14, ал. 3, OG 107/07) по преводи или други дисциплини (славянски езици, хърватски език, право, икономика, журналистика, технически науки, биотехнологии, биология, химия, история на изкуствата, философия, теология, музикология и др.). В допълнение за всяка езикова комбинация от обвхата на нашата дейност, ние гарантираме редица опитни преводачи/редактори/коректори с над десетгодишен акредитиран професионален опит.

 

Нашият подбран екип от преводачи може да гарантира, че всички етапи на преводаческия процес са изпълнени според най-високите стандарти: превод и проверка, лингвистичен и експертен преглед (сравняване на изходящия текст с превода за откриване на пропуски) и преглед и корекция за откриване на стилистични, граматични и ортографични или правописни грешки в завършения текст.

 

Нашият ръководител на преводаческите проекти, отговорен и за качеството на изработените преводи, е професионален преводач с докторска степен по лингвистика от Университета в Женева и с много години преводачески опит в международни организации и хърватски и чуждестранни агенции за преводи. Тя отговаря за всички фази на всеки преводачески проект, от избор на екипа, през изпълнението му и обновяването на нашите вътрешни бази данни до контролния процес и качествения контрол на преводите преди доставка.

 

Всички наши преводи са изключителния резултат от професионален превод в реално време или компютърни програми (SDL Trados Studio 2017 Professional). Не използваме безплатни софтуерни инструменти като Google Translate.

 

Деклаарция за защита на личните данни

Защитата на Вашата поверителност и лични данни е от голямо значение за нас и ние спазваме Общия регламент на ЕС относно защитата на данните и всички останали правни норми при извършване на преводаческите услуги. Разберете повече>>>

Profesionalne usluge prevođenja s bugarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s bugarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s bugarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (slavistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page