top of page
hrvatski jezik.png

Věděli jste:

 

Chorvatština je slovanský jazyk, který patří do podskupiny jihoslovanských jazyků

 

Chorvatština je oficiálním jazykem Chorvatské republiky a jedním ze tří úředních jazyků Bosny a Hercegoviny. Je také jedním z 24 úředních jazyků Evropské unie.

 

Chorvatský jazyk je jediný jihoslovanský jazyk se třemi nářečími (dialekty) - kajkavské, čakavské a štokavské.

 

Bašćanska ploča (Zvonimirova deska, Královská deska) je jednou z nejstarších zachovaných památek rané chorvatské gramotnosti, pochází z 11. století. Každá studie chorvatských dějin a chorvatské literatury začíná její textem, ve kterém (ve třetím řádku) se chorvatské národní jméno uvádí ve výrazu "Zvonimir, kralj hrvatski" (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky) poprvé v chorvatském (chorvatsko-staroslovanském) jazyku.

Jeste li znali

Češki jezik spada u jezike slavenske skupine indoeuropskih jezika. Pripada podskupini zapadnoslavenskih jezika.

Službeni je jezik 10,5 milijuna stanovnika Češke.

Češko pismo je latinica.

Profesionální překladatelské služby z češtiny do chorvatštiny a naopak

 

Traducta, překladatelská agentura a poskytovatel intelektuálních služeb nabízí profesionální překladatelské služby pro různé typy textů z češtiny do chorvatštiny a jiných jihoslovanských jazyků (a naopak). Náš překladatelský tým překládá právní, technickou a lékařskou dokumentaci a jiné typy písemných, zvukových, video a online materiálů.

Zajišťujeme kompletní překladatelské služby: překlad různých typů textů z češtiny, do chorvatštiny a jiných jihoslovanských jazyků (a naopak), jazykové, právní, vědecké a technické úpravy, opravy a tiskařské korektury přeložených materiálů.

Pracujeme s vysokoškolsky vzdělanými odborníky, profesionálními překladateli s nejméně 5-letými doloženými překladatelskými zkušenostmi, rodilými uživateli cílového jazyka a odborníky v příslušných oblastech s cílem poskytnout vám nejkvalitnější služby.

Oblasti: právo, patenty, duševní vlastnictví, literatura, umění, kultura, teologie, antropologie, etnologie, lingvistika, média, informační technologie, žurnalistika, marketing, cestovní ruch, hotelnictví, gastronomie, enologie, agronomie, ekonomika, finance, pojišťovnictví, bankovnictví, architektura, stavebnictví, strojírenství, doprava a komunikace, farmaceutika, chemie, medicína.

 

Členové našeho překladatelského týmu jsou pro jazykové kombinace, které nabízíme, rodilí uživatelé cílového jazyka nebo rodilí mluvčí výchozího jazyka, kteří mají cílový jazyk na úrovni mateřského jazyka, a mají magisterský titul (nebo stejný stupeň vzdělání podle Zákona o akademických a odborných názvech a akademických stupních vzdělání, článek 14, odstavec 3, Úřední věstník č. 107/07) z překladatelského nebo jiného oboru (bohemistika, slavistika, kroatistika, právo, ekonomie, žurnalistika, technické vědy, biotechnologie, biologie, chemie, dějiny umění, filozofie, teologie, muzikologie atd.). Kromě toho jsme pro každou jazykovou kombinaci, kterou máme v nabídce, zajistily několik zkušených překladatelů / redaktorů / lektorů, kteří mají více než desetileté zdokumentované odborné zkušenosti v překladatelské oblasti.

 

Vybraný překladatelský tým dokáže zajistit kvalitu všech fází překladatelského procesu - překlad a kontrolu (checking), jazykové a odborné úpravy (revision) nebo souběžný přehled výchozího a cílového textu, za účelem zjištění případných nedostatků při překladu, revizi (review) a korekturu (proofreading), s cílem zjistit všechny případné chyby v stylistice, gramatice a pravopise textu a chyby při psaní cílového textu.

 

Projektová manažerka, která je zodpovědná za kvalitu dodaného překladu, je profesionální překladatelkou s doktorátem v oblasti jazykovědy, získaným na Ženevské univerzitě, a mnohaletými překladatelskými zkušenostmi v mezinárodních organizacích a domácích a zahraničních překladatelských agenturách. Je zodpovědná za různé fáze přípravy projektu, od výběru týmu na jeho realizaci až po aktualizaci interních slovníků, přes kontrolu překladatelského procesu a kontrolu kvality překladu před předáním.

 

Všechny naše překlady jsou výhradně výsledkem profesionálního lidského překladu nebo strojového asistovaného lidského překladu (SDL Trados Studio 2017 Professional). Nepoužíváme bezplatné nástroje na automatické překládání jako Google Překladač.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a při poskytování služeb zaručujeme dodržování směrnice EU o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) a jakýchkoliv dodatečných právních ustanovení. Více >>>

 

 

Profesionalne usluge prevođenja s češkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s češkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s češkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (bohemistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page