top of page
Jeste li znali

Nizozemski jezik ubraja se u germansku granu indoeuropskih jezika. Pripada donjonjemačkoj podskupini zapadnogermanskih jezika.

Nizozemski jezik se većinom koristi u Nizozemskoj, Belgiji te nekim bivšim i sadašnjim nizozemskim kolonijama.

 

Nizozemski jezik ima oko 23 milijuna izvornih govornika.

 

Varijanta nizozemskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom.

 

Uslijed postojanja različitih standardnih varijanata nizozemski jezik se u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik.

hrvatski jezik.png
Wist u dat:

Kroatisch een slavische taal is, die bij tot de groep zuid-slavische of joegoslavische talen behoort?

 

Kroatisch de offciële voertaal is van de republiek Kroatië, één van de drie officële voertalen van Bosnië-Hercegovina en één van de 24 officiële talen van de Europese Unie?

 

Kroatisch de enige zuid-slavische taal is die drie dialectgroepen heeft; kajkavisch, stakavisch en stokavisch.

 

De plaat van Baska ( De plaat van Zvonimir, de Koningsplaat) één van de oudste overblijfselen is van het Kroatische schrift? Het dateert uit de 11e eeuw en is het beginpunt voor elke studie naar Kroatische taal en literatuur. In de derde regel wordt voor het eerst in de geschiedenis melding gemaakt van “Zvonimir, Koning van de Kroaten” in de Kroatische taal.

Professionele vertaaldiensten van Nederlands naar Kroatisch en vice versa

Traducta een familiebedrijf voor vertalingen en intellectuele diensten biedt professionele vertalingen van verschillende teksten van Nederlands naar Kroatisch en andere zuid-slavische talen (en andersom). Ons team van vertalers vertaalt in deze combinaties technische, rechterlijke en medische documenten en alle andere soorten geschreven, audio, video en online materiaal.

 

Bij ons kunt u rekenen op complete vertaaldiensten: vertalingen van verschillende soorten nederlandse tekst naar het Kroatisch en andere zuidslavische talen (en andersom), het redigeren van literaire, gerechtelijke, wetenschappelijke en technische  documenten, lectoreren en printcorrecties van vertaalde documenten.

 

Wij werken samen met hoog opgeleide experts, professionele vertalers met minimaal 5 jaar gedocumenteerde werkervaring, moedertaalsprekers in de bewuste talen en experts op het bepaalde vakgebied zodat wij u uitstekende service kunnen leveren.

 

Vakgebieden: Rechstspraak, patenten, intellectueel eigendom, literatuur, kunst, cultuur, theologie, anthropologie, etnologie, linguistiek, media, informatica, journalisme, marketing, toerisme, horeca, gastronomie, oenologie, agronomie, economie, financiën, verzekeringen, bankzaken, architectuur, constructie, machinebouw, verkeer en communicatie, pharmacie, scheikunde en medische wetenschap.

 

Leden van ons team van vertalers voor de taalcombinaties die we bieden, zijn moedertaalsprekers van de eindtaal of moedertaalsprekers van de brontaal die de eindtaal op het niveau van moedertaal beheersen, en die daarnaast een MA diploma hebben ( of een daarmee vergelijkbaar niveau volgens de Wet op academische en wetenschappelijke termen en academische niveaus volgens art.14, par.3 Staatscourant “Narodne Novine nr 107/07) voor het vertalen of andere disciplines (Neerlandistiek, Slavistiek, Kroatistiek, recht, economie, journalisme, technische wetenschappen, biotechnologie, biologie, scheikunde, kunstgeschiedenis, filisofie, theologie, muziekwetenschap etc) Daarnaast hebben wij voor elke taalcombinatie in ons programma een aantal ervaren vertalers / redacteuren/ lektoren met meer dan 10 jaar professionele vertaalervaring.

 

Het door ons geselecteerde team van vertalers staat garant voor een uitstekende uitvoering van elke fase van het vertaalproces – vertalen en nakijken , taalkundige en vaktechnische revisie, oftewel een vergelijkend overzicht van de brontekst en de eindtekst met als doel het ontdekken van eventuele foutjes in de vertaling, maar ook lectoreren en proeflezen met als doel het ontdekken van eventuele stijlfouten, grammaticale fouten of typefouten in de eindtekst.

 

Onze projectmanager vertaalwerk die tevens verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de vertalingen, is een professioneel vertaalster met een doctoraat Linguistiek behaald aan de universitit van Geneve en met meerjarige ervaring als vertaalster bij internationale organisaties zowel in binnen- als buitenland.

 

Zij draagt de verantwoording voor een juiste uitvoering van de verschillende fasen in het project, van het selecteren van het team die de vertaling gaat verzorgen tot het bijwerken van het interne termenboek, de supervisie op het vertaalwerk en de kwaliteitscontrole voor aflevering.

 

Als onze vertaligen worden uitsluitend gedaan door professionele medewerkers soms bijgestaan door vertaalmachines zoals SDL Trados Studio 2017 Professional. Wij maken geen gebruik van gratis vertaalmachines zoals Google Translator.

 

Privacyverklaring - De bescherminng van uw privacy en persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons en daarom respectern wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle aanvullende regelgeving hieromtrent. Meer weten>>>>

Profesionalne usluge prevođenja s nizozemskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s nizozemskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s nizozemskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (nederlandistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page