top of page
hrvatski jezik.png
Czy wiedzieliście

  • Język chorwacki jest językiem słowiańskim, który należy to grupy języków południowosłowiańskich.

  • Język chorwacki jest językiem urzędowym Republiki Chorwacji oraz jednym z trzech języków urzędowych Bośni i Hercegowiny; jest także jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej.

  • Język chorwacki jest jedynym językiem południowosłowiańskim, który ma trzy dialekty – kajkawski, czakawski i sztokawski.

  • Bašćanska ploča (Zvonimirova ploča, Kraljevska ploča), czyli płyta z Baški, jest jednym z najstarszych zachowanych zabytków wczesnego chorwackiego piśmiennictwa i pochodzi z XI-go wieku. Każda analiza historii języka i literatury chorwackiej rozpoczyna się od tekstu, który się na niej znajduje, a w którym to (w trzecim wersie) wspomniane jest chorwackie imię narodowe w wyrażeniu „Zvonimir, chorwacki król“ (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky) pierwszy raz w języku chorwackim (staro-cerkiewno-słowiańskim).

Jeste li znali

Poljski jezik spada u jezike slavenske skupine indoeuropskih jezika. Pripada podskupini zapadnoslavenskih jezika.

Službeni je jezik Republike Poljske.

 

Govori ga blizu 50.000.000 ljudi, od čega 36,600,000 u Poljskoj.

Poljsko je pismo latinica.

Profesjonalne usługi tłumaczeniowe z języka polskiego na chorwacki i z chorwackiego na polski

Traducta, zakład tłumaczeń i usług intelektualnych oferuje profesjonalne usługi tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin z języka polskiego na chorwacki i inne południowosłowiańskie języki (i odwrotnie). Nasz zespół tłumaczy, w obrębie tych języków, zajmuje się tłumaczeniem tekstów prawnych, technicznych i medycznych oraz pozostałych materiałów zarówno pisemnych jak i audio, video oraz tekstów online.

U nas możesz uzyskać kompleksową usługę tłumaczeniową: tłumaczenie różnych rodzajów tekstów z języka polskiego na chorwacki i inne języki południowosłowiańskie (i odwrotnie), redakcję oraz korektę językową, prawną, naukową oraz techniczną, a także korektę druku przetłumaczonych materiałów.

Współpracujemy z wysoko wykształconymi profesjonalistami, profesjonalnymi tłumaczami z co najmniej 5-letnim udokumentowanym doświadczeniem w tłumaczeniu, rodzimymi użytkownikami języków docelowych oraz ekspertami w odpowiednich dziedzinach, aby zapewnić Państwu usługi najwyższej jakości.

Specjalizacje: prawo, patenty, własność intelektualna, literatura, sztuka, kultura, teologia, antropologia, etnologia, lingwistyka, media, informatyka, dziennikarstwo, marketing, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, enologia, agronomia, ekonomia, finanse, ubezpieczenia, bankarstwo, architektura, budownictwo, inżynieria, transport i komunikacja, farmacja, chemia, medycyna.

Członkowie naszego zespołu tłumaczy, pracujący w kombinacjach językowych, które mamy w swojej ofercie, są rodzimymi użytkownikami języka docelowego lub rodzimymi użytkownikami języka wyjściowego, którzy językiem docelowym posługują się tak dobrze jak językiem ojczystym, a oprócz tego posiadają tytuł magistra (lub równoważny stopień naukowy zgodnie z Ustawą o nazwach akademickich i zawodowych i stopniu naukowym, art. 14, ust. 3, Narodne novine nr 107/07) translatoryki lub innej dyscypliny naukowej (lingwistyki, polonistyki, anglistyki, germanistyki, romanistyki, kroatystyki, prawa, ekonomii, dziennikarstwa, nauk technicznych, biotechnologii, biologii, chemii, historii sztuki, filozofii, teologii, muzykologii itd.). Ponadto, dla każdej kombinacji językowej, którą mamy w swojej ofercie, zapewnionych mamy kilku doświadczonych tłumaczy / redaktorów / korektorów, którzy mają ponad dziesięć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego w tłumaczeniu.

Wybrany zespół tłumaczy może zagwarantować wysoką jakość każdego etapu procesu tłumaczeniowego – tłumaczenia i sprawdzenia tekstu (checking), językowego i fachowego sprawdzenia (revision), czy też przeglądu porównawczego tekstu wyjściowego oraz tłumaczenia w celu wykrycia ewentualnych błędów w tłumaczeniu, a także redagowanie (review) i korektę (proofreading) eliminujące możliwe błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne, oraz błędy drukarskie w tekście docelowym.

Koordynatorka projektów tłumaczeniowych, która jednocześnie jest odpowiedzialna za jakość dostarczonych tłumaczeń, jest zawodową tłumaczką z tytułem naukowym doktora nauk z dziedziny lingwistyki, który zdobyła na Uniwersytecie Genewskim, szczycąca się wieloletnim doświadczeniem w pracy tłumacza w organizacjach międzynarodowych oraz państwowych i w zagranicznych biurach tłumaczeń.

Ona jest odpowiedzialna za konkretne etapy realizacji projektu, począwszy od wyboru zespołu, który będzie go realizował, poprzez uaktualnianie wewnętrzych glosariuszy, kończąc na nadzorowaniu procesu tłumaczenia oraz kontroli jakości tłumaczenia  przed oddaniem tekstu.

Wszystkie nasze tłumaczenia są produktem wyłącznie profesjonalnej, intelektualnej pracy tłumaczy lub pracy ze wsparciem w formie narzędzia SDL Trados Studio 2017 Professional. Nie używamy bezpłatnych narzędzi do mechanicznego tłumaczenia, takich jak Tłumacz Google.

 

Oświadczenie o ochronie danych - Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Gwarantujemy zgodność i przestrzeganie rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz wszelkich dodatkowych przepisów prawnych podczas świadczenia usług. Zobacz więcej>>>

 

Profesionalne usluge prevođenja s poljskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s poljskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s poljskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (polonistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page