top of page
hrvatski jezik.png

Vedeli ste

 

Chorvátčina je slovanský jazyk, ktorý patrí do podskupiny južnoslovanských jazykov.

 

Chorvátčina je oficiálnym jazykom Chorvátskej republiky a jedným z troch úradných jazykov Bosny a Hercegoviny. Je tiež jedným z 24 úradných jazykov Európskej únie.

 

Chorvátsky jazyk je jediný južnoslovanský jazyk s tromi nárečiami (dialektmi) - kajkavské, čakavské a štokavské.

 

Bašćanska ploča (Zvonimirova doska, Kráľovská doska) je jednou z najstarších zachovaných pamiatok ranej chorvátskej gramotnosti, pochádza z 11. storočia. Každá štúdia chorvátskych dejín a chorvátskej literatúry začína jej textom, v ktorom (v treťom riadku) sa chorvátske národné meno uvádza vo výraze "Zvonimir, kralj hrvatski"(Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky) po prvýkrát v chorvátskom (chorvátsko-staroslovanskom) jazyku.

Jeste li znali

Slovački jezik spada u jezike slavenske skupine indoeuropskih jezika. Pripada podskupini zapadnoslavenskih jezika.

Službeni je jezik Republike Slovačke.

 

Slovački jezik ima ima oko 5.019.950 govornika, poglavito u Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj i Srbiji (Vojvodina).

Slovačko je pismo latinica.

Profesionálne prekladateľské služby zo slovenčiny do chorvátčiny a naopak

 

Traducta, prekladateľská agentúra a poskytovateľ intelektuálnych služieb ponúka profesionálne prekladateľské služby pre rôzne typy textov zo slovenčiny do chorvátčiny a iných južnoslovanských jazykov (a naopak). Náš prekladateľský tím prekladá právnu, technickú a lekársku dokumentáciu a iné typy písomných, zvukových, video a online materiálov.

 

Zabezpečujeme kompletné prekladateľské služby: preklad rôznych  typov textov zo slovenčiny,  do chorvátčiny a iných južnoslovanských jazykov (a naopak), jazykové, právne, vedecké a technické úpravy, opravy a tlačiarenské korektúry preložených materiálov.

 

Pracujeme s vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi, profesionálnymi prekladateľmi s najmenej 5-ročnými  doloženými prekladateľskými skúsenosťami,  rodenými  používateľmi  cieľového jazyka a odborníkmi v príslušných oblastiach, s cieľom poskytnúť vám najkvalitnejšie služby.

Oblasti: právo, patenty, duševné vlastníctvo, literatúra, umenie, kultúra, teológia, antropológia, etnológia, lingvistika, médiá, informačné technológie, žurnalistika, marketing, cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia, enológia, agronómia, ekonomika, financie, poisťovníctvo, bankovníctvo, architektúra, stavebníctvo, strojárstvo, doprava a komunikácie, farmaceutika, chémia, medicína.

Členovia nášho prekladateľského tímu sú pre jazykové kombinácie, ktoré ponúkame, rodení používatelia cieľového jazyka alebo rodení hovorcovia východiskového jazyka, ktorí majú cieľový jazyk na úrovni materinského jazyka, a majú magisterský titul (alebo rovnaký stupeň vzdelania podľa Zákona o akademických a odborných názvoch a akademických stupňoch vzdelania, článok 14, odsek 3, Úradný vestník č. 107/07) z prekladateľského alebo iného odboru (slovakistika, slavistika, kroatistika, právo, ekonómia, žurnalistika,  technické vedy, biotechnológia, biológia, chémia, dejiny umenia, filozofia, teológia, muzikológia atď.). Okrem toho sme pre každú jazykovú kombináciu, ktorú máme v ponuke, zabezpečili niekoľko skúsených prekladateľov / redaktorov/ lektorov, ktorí majú viac ako desaťročné  zdokumentované odborné skúsenosti v prekladateľskej oblasti.

 

Vybraný prekladateľský tím dokáže zabezpečiť kvalitu všetkých fáz prekladateľského procesu - preklad a kontrolu (checking), jazykové a odborné úpravy (revision) alebo súbežný prehľad východiskového a cieľového  textu, za účelom zistenia prípadných nedostatkov pri preklade, revíziu  (review) a korektúru (proofreading),  s cieľom zistiť všetky prípadné chyby v štylistike, gramatike a pravopise textu a chyby pri písaní cieľového textu.

 

Projektová manažérka, ktorá je zodpovedná za kvalitu dodaného prekladu, je profesionálnou prekladateľkou s doktorátom v oblasti jazykovedy, získaným na Ženevskej univerzite, a mnohoročnými prekladateľskými skúsenosťami v medzinárodných organizáciách a domácich a zahraničných prekladateľských agentúrach. Je zodpovedná za rôzne fázy prípravy projektu, od výberu tímu na jeho realizáciu až po aktualizáciu interných slovníkov, cez kontrolu prekladateľského procesu a kontrolu kvality prekladu pred odovzdaním.

 

Všetky naše preklady sú výhradne výsledkom profesionálneho ľudského prekladu alebo strojového asistovaného ľudského prekladu (SDL Trados Studio 2017 Professional). Nepoužívame bezplatné nástroje na automatické prekladanie ako Google Prekladač.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a pri poskytovaní služieb zaručujeme dodržiavanie smernice EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR) a akýchkoľvek dodatočných právnych ustanovení. Zistite viac >>>

Profesionalne usluge prevođenja sa slovačkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova sa slovačkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova sa slovačkog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (slovakistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page