top of page
hrvatski jezik.png
Forse non tutti sanno che:

  • la lingua croata è una lingua slava che appartiene al sottogruppo delle lingue slave meridionali;

  • la lingua croata è la lingua ufficiale della Repubblica di Croazia ed una delle tre lingue ufficiali della Bosnia ed Erzegovina. Essa è, inoltre, una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea;

  • la lingua croata è l’unica lingua slava meridionale ad avere tre sottodialetti (o gruppi di dialetti) - il caicavo, il ciacavo e lo stocavo;

  • la Lapide di Besca (detta anche Lapide di Zvonimir e Lapide reale), una delle testimonianze più antiche della scrittura croata, risale all’XI secolo. Chiunque si appresti a studiare la storia della lingua croata e della letteratura croata non potrà non iniziare dal suo testo, nel quale, al terzo rigo, si fa menzione per la prima volta in lingua paleo croata d’un nome nazionale croato nel sintagma “Zvonimir, re croato” (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky).

Jeste li znali

Talijanski jezik spada u jezike romanske skupine indoeuropskih jezika.

Talijanskim jezikom govori oko 62 milijuna ljudi, od kojih većina živi u Italiji.

 

Talijanski je službeni jezik u Italiji i San Marinu, te u švicarskim kantonima Ticino i Grigioni. Talijanski je, uz latinski, drugi službeni jezik u Vatikanu, uz slovenski je službeni i u slovenskim primorskim općinama Koper, Izola i Piran, te se uz hrvatski koristi i u Istri i u Rijeci, gdje živi talijanska manjina.

 

Dosta je raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, SAD-u, Kanadi, Argentini, Brazilu i Australiji. Također ga dobro poznaju žitelji Malte, gdje je bio jedan od službenih jezika, dok ga 1934 nije zamjenio engleski. U manjem opsegu govori se i u bivšim afričkim kolonijama Italije, kao što su Somalija, Libija i Eritreja.

Servizi di traduzione professionale dall’italiano al croato e viceversa

Traducta, agenzia di traduzione, interpretariato ed altri servizi di natura intellettuale, presta servizi di traduzione professionale di varie tipologie di testo dall’italiano al croato ed alle altre lingue slave meridionali (e viceversa). Il nostro team di traduttori per queste combinazioni linguistiche traduce documentazione legale, tecnica e medica, oltre ad ogni altro tipo di materiale scritto, audio, video e online.

La nostra agenzia è in grado di offrire un servizio di traduzione completo: la traduzione di varie tipologie di testo dall’italiano al croato ed alle altre lingue slave meridionali (e viceversa), la redazione linguistica, legale, scientifica e tecnica, nonché la revisione e la correzione delle bozze dei materiali tradotti.

Per potervi offrire il massimo della qualità, ci avvaliamo della collaborazione di esperti con formazione accademica, traduttori professionisti con almeno 5 anni d’esperienza documentata nel campo della traduzione, madrelingua delle lingue di destinazione ed esperti in determinati settori.

Settori: diritto, brevetti, proprietà intellettuale, letteratura, arte, cultura, teologia, antropologia, etnologia, linguistica, mass-media, informatica, giornalismo, marketing, turismo, ristorazione, gastronomia, enologia, agronomia, economia, finanze, assicurazioni, banche, architettura, edilizia, ingegneria meccanica, trasporti e comunicazioni, farmacia, chimica, medicina.

I membri del nostro team di traduttori per le combinazioni linguistiche da noi offerte sono madrelingua della lingua di destinazione o madrelingua della lingua di partenza che conoscono la lingua di destinazione al livello di un madrelingua, oltre a possedere un diploma di laurea di secondo livello MA (o un titolo equipollente secondo l’articolo 14, comma 3° della Legge sulle qualifiche accademiche e professionali e sui gradi d’istruzione accademica, G.U. croata “Narodne novine” n. 107/07) in traduzione o in un’atra disciplina (linguistica, lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura croata, diritto, economia, giornalismo, scienze tecniche, biotecnologia, biologia, chimica, storia dell’arte, filosofia, teologia, musicologia ecc.). Inoltre, per ogni combinazione linguistica offerta ci avvaliamo della collaborazione di alcuni traduttori / redattori / revisori con oltre dieci anni d’esperienza documentata nel settore della traduzione professionale.

Il team di traduzione, selezionato secondo gli anzidetti criteri, è in grado di garantire l’ineccepibile svolgimento di ogni fase del processo di traduzione - la fase di traduzione e verifica (checking), la fase di redazione linguistica e specialistica (revision), ossia la comparazione del testo di partenza con il testo di destinazione al fine di individuare eventuali lacune nella traduzione ed, infine, la fase di revisione (review) e correzione (proofreading), con l’obiettivo di individuare eventuali errori stilistici, grammaticali e ortografici ed errori di battitura nel testo di destinazione.

La Responsabile dei progetti di traduzione, che risponde della qualità della traduzione consegnata, è una traduttrice professionista con dottorato di ricerca in scienze linguistiche e letterarie conseguito presso l’Università di Ginevra ed una lunga esperienza professionale maturata presso organizzazioni internazionali ed agenzie di traduzione nazionali e straniere.

La Responsabile dei progetti di traduzione risponde delle diverse fasi di realizzazione del progetto di traduzione, dalla scelta del team per la sua realizzazione all’aggiornamento dei glossari specialistici ad uso interno, passando per la supervisione del processo di traduzione ed il controllo della qualità della traduzione prima della sua consegna.

Va anche detto che tutte le nostre traduzioni sono esclusivamente frutto del lavoro di traduttori professionisti “in carne ed ossa”, occasionalmente supportati da software di traduzione come SDL Trados Studio 2017 Professional. Nell’esercizio della nostra attività non ci serviamo mai di servizi di traduzione automatica multilingue come Google Traduttore.

 

Informativa sulla privacy - La protezione della vostra privacy e dei vostri dati personali riveste per noi grande importanza. Nell’esercizio dell’attività di cui ci occupiamo, garantiamo il rispetto del Regolamento generale relativo alla protezione di dati dell’UE (GDPR) e di tutte le disposizioni legislative integrative. Per saperne di più>>>

 

Profesionalne usluge prevođenja s talijanskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s talijanskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s talijanskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (talijanistika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page